Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cartipàs Municipal

foto 2019-2023.jpg

Acta de la reunió celebrada per la Junta de veïns de l'EMD Vilamitjana.  Acta de constitució

Acta de la reunió celebrada per la Junta de veïns de L'EMD Vilamitjana.  Octubre 2019

Presidència de l’EMD: 

Al president o presidenta de l’EMD li correspon representar l’entitat, administrar-ne els interessos, executar els acords adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb la legislació de règim local, (article 83.1 del TRLLMRLC).

D’altra banda, el president o presidenta o el vocal en qui delegui pot assistir amb veu però sense vot a les sessions de l’ajuntament (article 83.4 del TRLLMRLC).

D’acord amb el resultat de les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019, el president electe de l’EMD de Vilamitjana és actualment el Sr. Francisco Martínez Santos - Compromís per Vilamitjana

Junta de Veïns de l’EMD

La Junta de Veïns és l’òrgan de representació veïnal en el Govern de l’Entitat. L’integren tots els vocals i la  presideix el president de l’EMD, Sr. Francisco Martínez Santos

Les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 van comportar el següent repartiment de vocals entre les candidatures presentades:

  • Francisco Martínez Santos, obres i serveis, personal i règim intern - CP
  • Vocal: Mònica Moreno Ferraz (cultura i festes) - CP
  • Vocal: Anna Martínez Cortés (noves tecnologies, igualtat i cohesió social, promoció local) - ERC - AM
  • Vocal: Felipe Jurado Redondo (esports i joventut) - CP
  • Vocal : Jordi Sumarroca Farrús (mediambient i jardineria) - JUNTS

Document Actions